CINEBUCUREȘTI

100 DE ANI DE MODERNITATE / 100 YEARS OF MODERNITY

 

Similar cu alte oraşe europene, cinematografele din centrul Bucureştiului s-au născut odată cu oraşul modern, marcându-i în mod fundamental identitatea culturală. Prin activităţile desfășurate, proiectul pune în valoare identitatea cultural arhitecturală a Bucureştiului, prin recuperarea arhitecturii uitate a cinematografului. Cinematograful este abordat atât ca arhitectură cu valoare identitară cât şi ca spaţiu public potenţial al oraşului contemporan. De asemenea, proiectul propune filmul ca mijloc de regenerare şi activare urbană, subliniind legătura dintre calitatea experienţei cinematografice şi practicarea autentică a spaţiului urban.  Activităţile promovate pun în valoare clădiri de cinema, unele dintre ele monumente de arhitectură, spațiile publice adiacente acestora şi zone definitorii pentru identitatea și istoria oraşului şi cinematografului.

 

Similar to other European cities, cinema buildings in central Bucharest were born with the modern city, fundamentally marking its cultural identity. This project aims to discuss Bucharest`s cultural architectural identity by recovering the forgotten cinema architecture. The promoted activities showcase cinema buildings, public spaces and defining areas for the history and identity of both city and cinema. The cinema architecture is addressed both as a built environment with cultural identity values and as a potential public space of the contemporary city. The project also proposes the film as means of urban regeneration and activation, emphasizing the link between the quality of cinematic experience and the authentic practice of urban spaces. Cinema reinforces the need to understand the type of architecture that was born and lived a considerable period of time in the heart of Bucharest, marking its particular identity. This perspective will influence the debates on becoming and subsequent evolution of cinema architecture.

 

  


 

CineBucuresti_Sala de cinema_03.jpg

CINEBUCUREȘTI. 100 DE ANI DE MODERNITATE 
SALA DE CINEMA


Autori / Authors: Mihaela PELTEACU, Laurențiu DAMIAN


Contributori / Contributors: Daniela Puia, Bogdan Mihăilă, Adrian Pană, Adrian Ioniță, Mihai Adrian Dobre, Alexandra Andreea Ioniță
Traducere în limba engleză / English translation by: Alexandra Purnichescu
Asistent editorial / Editorial assistant: Maria Mănescu


Editor: Pro Cultura Publisher (Asociația Pro Cultura pentru o istorie a civilizației universale)

București, 2018

ISBN 978-606-94265-3-1

Limba: română / engleză

Caractere / Fonts: Crimson Text © 2010, Sebastian Kosch
Tipar și legătorie / Printing and binding: Dinasty Books Proeditură și Tipografie, București
Format: 14 x 23 cm 
Hârtie / Paper: DCM 150 g/m2 
Copertă cartonată / Hardcover 
Tiraj / Run printing: 500 ex. / pcs.
Bun de tipar: mai 2018 / Ready to print: May 2018


Lucrare realizată cu sprijinul 
Centrului Național al Cinematografiei 

With the support of Romanian Film Centre

   

Partener al proiectului CineBucurești

CineBucharest Project Partner

În librării:

logo_libraria_eminescu.png logo_librarium.png

 

Născute din pasiune pentru film și oraș, textele și imaginile reunite în acest volum reprezintă o călătorie documentată şi creativă prin Bucureștiul sălilor de cinema. Demersul nostru conjugat pornește de la o percepţie particulară ce recunoaște relația fondatoare dintre sala de cinema şi oraşul modern și susține, alăturându-se altor eforturi, recuperarea și reactivarea sălilor istorice din zona centrală.
Oscilând între eseu și cercetare istorică, demersul reprezintă, într-o societate a imaginii, o modestă contribuție la asigurarea unei vizibilităţi corespunzătoare pentru film şi spaţiului său de imersiune, sala de cinema.
Prin sondarea spaţiilor de proiecţie încă existente în București, am căutat să identificăm o topografie urbană particulară pe care sala de cinema a generat-o în ansamblul orașului în relație cu locuirea și care relevă o solidaritate interesantă, considerată de noi dintr-o perspectivă arhitectural-urbanistică și cinematografică.

Apariția și expansiunea sălilor de cinema, fenomene înregistrate la scară mondială, şi-au pus amprenta în mod decisiv asupra dezvoltării oraşelor. Astfel, dinamica inter-relaţiei oraş-sala de cinema trebuie obligatoriu discutată în contextul modernităţii arhitecturale a secolului 20. Angajându-ne într-o relație subiectiv-afectivă cu filmul și orașul, prin textele prezentate în acest volum, trecem în revistă momente importante care au marcat evoluția acestui tip de proiect, prin excelență modern.
Conservarea operelor celei de-a șaptea arte presupune condiții specifice de prezentare, cât mai apropiate de cele în care au fost gândite la origine. Astfel, necesitatea unui cinematograf de artă în capitală reprezintă un adevăr axiomatic, sala de cinema, aşa cum a fost definită în cadrul modernităţii, desemnând contextul autentic, originar în care arta filmică poate fi percepută ca atare.

Astăzi în București, la un secol distanţă de la apariţia primelor săli de proiecție, cinematograful de artă riscă să fie exclus din oraş în timp ce un număr important de săli de cinema – cele mai multe având statutul declarat de monument istoric - sunt închise şi se degradează ireversibil: Patria, Scala, Studio, Corso, Capitol… În lipsa unor imagini vii ale acestor locuri am încercat să schițăm o serie de idei, antrenând cititorul într-o viziune arhitecturală în care filmul ar putea juca rolul principal în procesul de regenerare a spațiului urban bucureștean.

Valorificând experiența câștigată anterior în derularea proiectului cultural CineBucurești. 100 de ani de modernitate, textul de față, însoțit de imagini, continuă demersul argumentativ pentru susţinerea redescoperirii și punerii în valoare a sălilor de cinema, atât pentru calităţile lor arhitecturale şi urbanistice dar şi ca mijloc unic de conservare a filmului ca operă de artă.


Born out of a passion for film and cities, the texts and images gathered in this volume represent a documented and creative journey through the cinemas of Bucharest. Our concerted endeavour is grounded in a particular perception acknowledging the fundamental relationship between the movie theatre and the modern city and supports, joining efforts with other similar initiatives, the recovery and revival of historical cinemas located in the central urban area.
Halfway between essay and historical research, this enterprise embodies, in a society of the image, a modest contribution to ensuring an appropriate visibility for film and its space of captivation, the movie theatre.
By investigating the film projection spaces in the city, we sought to draw attention to a specific urban topography generated by the movie theatre within the city layout and in relation to habitation, which highlights an interesting solidarity that we attempted to express from an architectural, planning and cinematographic perspective.
The global phenomenon illustrated by the emergence and development of movie theatres has decisively marked the evolution of cities. As a result, the dynamics of the city-cinema interrelationship must be considered in the context of the architectural modernity of the 20th century. Adhering to a subjective and emotional relation to the film and the city, the texts included in the current volume review essential moments marking the evolution of this preeminently modern project typology.
The preservation of the achievements of the seventh art requires specific display preconditions, as close as possible to the original. Thus, the necessity of an art cinema in the capital amounts to an axiomatic truth: the movie theatre, as defined in the modernist paradigm, designates the authentic, original context in which film art can be perceived as such.
In present-day Bucharest, a century after the apparition of the first film projection halls, the art cinema risks being excluded from the city while a large number of movie theatres – most of them having been declared historical monuments – are closed and currently undergoing irreversible degradation: Patria, Scala, Studio, Corso, Capitol. In the absence of any eloquent representations of these urban landmarks of Bucharest, we tried to outline, by involving the reader, an architectural vision in which film plays the main part in the urban space regeneration process by recovering an architecture probably displaying the most prominent social calling.
Given the experience previously accumulated during the cultural project entitled CineBucureşti. 100 years of modernity, the present text, accompanied by images, represents a follow-up to the documented enterprise aimed at valorising the movie theatres, both for their architectural and planning qualities and as a singular method of preserving film as a work of art. 


BUCURESTI - CINEMATOGRAFELE ORASULUI
Cinematografe functionale în zona centrala a orasului (11 cinematografe dintre care 3 inchise in 2016 si 1 in reamenajare) / Cinematografe în afara zonei centrale, în centre comerciale (10 locatii cu >80 de sali)  / Cinematografe dezafectate sau refunctionalizate (15 dezafectate, nefunctionale si aflate in stare avansata de degradare si 20 refunctionalizate)

 

BUCHAREST - CITY CINEMAS

Cinemas in central area of the city (11 cinemas including 3 closed in 2016 and 1 in renovation / Cinemas outside the central area, in shopping centers (10 locations with >80 halls) / Abandoned or reused cinemas (15 not longer in use, abandoned and in advance degradation state and 20 reused)

 

CAPITOL - IC FRIMU - CLASIC / FESTIVAL - REGAL / LUMINA / BUCURESTI - TRIANON / TIMPURI NOI - BULEVARD PALACE / CENTRAL - ARPA / CORSO - VICTORIA / SALA EFORIEI / GRADINA CINEMA CAPITOL - TEATRUL DE VARA ALHAMBRA / TERRA - ELYSEE - DOAMNEI / CINEMATECA EFORIE / CINEMATECA UNION / CINEMA PRO - LUCEAFARUL / RIO - SAVOY - FRASCATTI - CONSTANTIN TANASE / ROXY - PARADIS / FANTASIO (Arcub Batistei) / SCALA - REPUBLICA / PATRIA - ARO / STUDIO / ELVIRE POPESCO / MUZEUL TARANULUI ROMAN - STUDIOUL HORIA BERNEA / GLENDALE STUDIO - COTROCENI / EMINESCU - VIITORULUI / VOLGA /MELODIA / EUROPA - MIORITA / PACHE - POPULAR / ARTA / VERGU - MUNCA / LIBERTATII - ODEON / GEORGE COSBUC - MODERN / DACIA - MARCONI - ALEXANDRU POPOV / GRIVITA ROSIE / EXCELSIOR / GRIVITA / FLOREASCA / GLORIA / FAVORIT / CULTURAL / FLAMURA / COSMOS / PACEA / GIULESTI / LIRA


Săli pentru proiecții cinematografice construite în perioada 1900-1990


Cinema Capitol / Clasic

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 36
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Read more

Cinema Festival / Regal

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 34
Destinație actuală: club (închis)

Cinema Lumina

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 32
Destinație actuală: club (închis)

Cinema Bucuresti / Trianon

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 26
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Central / ARPA

Bd. Regina Elisabeta 20
Destinație actuală: Cercul Militar Național

Cinema Corso

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 27
Destinație actuală: cinematograf

Cinema Timpuri Noi / Palace

Adresa: Bd. Regina Elisabeta 38
Destinație actuală: Institutul Cervantes

Cinemateca Eforie

Adresa: Str. Eforie 2
Destinație actuală: cinematecă

Cinemateca Union

Adresa: Str. I. Câmpineanu 22
Destinație actuală: cinematecă

Cinema Doina / Elysee

Adresa: Str. Doamnei 9
Destinație actuală: restaurant

Cinema Roxy / Paradis

Adresa: Str. Lipscani 53
Destinație actuală: Teatrul de pe Lipscani

Cinema Pro / Luceafărul

Adresa: Str. Ion Ghica 3
Destinație actuală: cinematograf

Cinema Patria / ARO

Adresa: Bd. Gh. Magheru 12-14
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Read more

Cinema Scala / Republica

Adresa: Bd. Gh. Magheru 2-4
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Studio

Adresa: Bd. Gh. Magheru 29
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Read more

Cinema Rio / Savoy

Adresa: Calea Victoriei 33
Destinație actuală: Teatrul de Revistă

“Constantin Tănase”

Cinema Select

Adresa: Calea Victoriei 48-50
Destinație actuală: teatru (închis)

Sala Dalles

Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu 18
Destinație actuală: Universitatea

Populară “Ion I. Dalles”

Cinema Fantasio

Adresa: Str. Batiștei 14
Destinație actuală: ARCUB (închis)

Cinema Vasile Alecsandri

Adresa: Str. E. Grigorescu 24
Destinație actuală: Teatrul Țăndărică

Cinema Dacia / Marconi

Adresa: Calea Griviței 137
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Libertății / Odeon

Adresa: Str. 11 Iunie 7b
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Lira

Adresa: Calea 13 Septembrie 196
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Arta

Adresa: Calea Călărași 153
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Viitorul

Adresa: Str. M. Eminescu 127
Destinație actuală:Hermitage. 
Urban. Spiritual. Hub

Cinema Europa / Miorița

Adresa: Calea Moșilor 127
Destinație actuală: cinematograf

Cinema Glendale Studio

Adresa: Șos. Cotroceni 9
Destinație actuală: cinematograf

Cinema Volga

Adresa: Calea Dorobanți 99
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Vergu / Munca

Adresa: Șos. Mihai Bravu 219
Destinație actuală: restaurant (închis)

Cinema Avrig / Donca Simo

Adresa: Str. Avrig 1
Destinație actuală: studio TV (închis)

Cinema Pache / Popular

Adresa: Str. Mătăsari 31
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Drumul Sării

Adresa: Drumul Sării 8
Destinație actuală: restaurant

Cinema Grivița

Adresa: Calea Griviței 165
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Melodia

Adresa: Șos. Ștefan cel Mare 31
Destinație actuală: club (închis)

Cinema G. Coșbuc / Modern

Adresa: d. Libertății 1
Destinație actuală: supermarket

Cinema Grivița Roșie

Adresa: Str. Nuvelei 8
Destinație actuală: teatru (închis)

Cinema Excelsior

Adresa: Bd. I. Mihalache 174
Destinație actuală: studio TV

Cinema Cultural

Adresa: Bd. Al.Obregia 31
Destinație actuală: supermarket

Cinema Flamura

Adresa: Șos. Giurgiului 119
Destinație actuală: club (închis)

Cinema Favorit

Adresa: Drumul Taberei 24
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Pacea

Adresa: Bd. Uverturii 14
Destinație actuală: Teatrul Masca

Cinema Giulești

Adresa: Str. Atelierele noi
Destinație actuală: cinematograf (închis)

Cinema Floreasca

Adresa: Str. S. Rahmaninov 2b
Destinație actuală: club

Cinema Gloria

Adresa: Str. Bucovina 6
Destinație actuală: sală 
multifuncțională

Cinema Cosmos

Adresa: Aleea Pantelimon 357
Destinație actuală: cinematograf (închis)


Harta sălilor pentru proiecții cinematografice construite în perioada 1900-1990


 

CINEBUCUREȘTI

100 DE ANI DE MODERNITATE / lectura modernităţii bucureştene prin prezentarea apariţiei şi devenirii sălilor de cinema

100 YEARS OF MODERNITY / reading Bucharest modernity through cinema architecture

 

Proiect cultural finanțat de Administrației Fondului Cultural Național în perioada iunie-decembrie 2017

Proiect cultural nominalizat la Premiile AFCN 2017 - Premiul special pentru celebrarea Centenarului

 

EVENIMENTE 2017

 

1 Septembrie - 1 Octombrie 2017

E x p o z i ț i e

lectura modernităţii bucureștene prin

prezentarea apariţiei și devenirii sălilor de cinema

 

27 Septembrie, orele 18:30

Conferinta: Sala de cinema în oraș

cu participarea arhitecților și cineaștilor

 

Expoziția și conferința au loc la:

Muzeul Municipiului București
Palatul Suțu, Bd. I. C. Brătianu, nr. 2

 

Octombrie 2017

La film în oraș

3 proiecții cinematografice din filmografia românească de referinţă urmate de dezbateri,
ce vor avea loc începând cu orele 19:00, la trei dintre cinematografele din centrul capitalei:

„De trei ori Bucureşti” (regia Horea Popescu, Mihai Iacob şi Ion Popescu Gopo, 1968)
marţi 24 octombrie 2017, Cinemateca EFORIE / Sala Jean Georgescu - Str. Eforie nr. 2

 „O zi la Bucureşti” (regia Ion Popescu Gopo, 1987)
miercuri 25 octombrie 2017, Cinemateca UNION / Sala Paul Călinescu - Str. Ion Câmpineanu nr. 21

„Bacalaureat” (scenariul si regia Cristian Mungiu, 2016)
 joi 26 octombrie 2017,  Cinema EUROPA - Calea Moșilor nr. 127

 

Colocviu: Sala de cinema. O perspectivă arhitecturală
susținut de autorii proiectului  cultural CineBucurești. 100 de ani de modernitate, conf. univ. dr. arh. Mihaela Pelteacu și asist. drd. arh. Daniela Maria Puia
Colegiul Tehnic „Media” București - Strada Jiului 163, Sector 1
joi 26 octombrie 2017, orele 13:00


 

EXPOZIȚIA CINEBUCUREȘTI. 100 DE ANI DE MODERNITATE

lectura modernităţii bucureștene prin prezentarea apariţiei și devenirii sălilor de cinema

01 Septembrie - 01 Octombrie 2017

Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu

CineBucuresti_expozitie (1).jpg

BROȘURA EXPOZIȚIEI CINEBUCUREȘTI. 100 DE ANI DE MODERNITATE

lectura modernităţii bucureștene prin prezentarea apariţiei și devenirii sălilor de cinema

CineBucuresti_brosura_01.jpg

 


CONFERINȚA: SALA DE CINEMA ÎN ORAȘ

27 Septembrie 2017

Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu


LA FILM ÎN ORAȘ

proiecții cinematografice din filmografia românească de referinţă însoțite de dezbateri

24, 25, 26 octombrie 2017 la cinematografele EFORIE, UNION si EUROPA

CineBucuresti_La film in oras (2).jpg CineBucuresti_La film in oras (4).jpg CineBucuresti_La film in oras (3).jpg

COLOCVIU: SALA DE CINEMA. O PERSPECTIVĂ ARHITECTURALĂ

Colegiul Tehnic „Media” București 

26 octombrie 2017

Colocviul Sala de cinema_CTM (3).jpg

EXPOZIȚIA CINEBUCUREȘTI. 100 DE ANI DE MODERNITATE

Colegiul Tehnic „Media” București 

octombrie - noiembrie 2017

 


Proiect co-finantat de AFCN

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

PARTENERI

UAR-logo-site.png

UCIN-logo-site.png

ANF-logo-site.png

MMB-logo-site.png

radef-romaniafilm-logo-site.png

 

PARTENERI MEDIA

Radio-Romania-Cultural-logo-site-150.png

Agerpres-logo-site-150.png

Revista Arhitecura